header

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoop en levering van goederen, van het verrichten van diensten en van aanneming van werk die de Douchecabine Specialist, gevestigd te Almelo, sluit met een wederpartij, nader te noemen “de opdrachtgever”.
1.2 Afschrift van deze voorwaarden is te allen tijde op aanvraag bij de Douchecabine Specialist gratis verkrijgbaar.
1.3 Eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Douchecabine Specialist schriftelijk zijn aanvaard. Afwijking van deze voorwaarden is in onderling overleg mogelijk, doch dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.
Artikel 2: Offertes
2.1 De door Douchecabine Specialist opgegeven offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offertes een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
2.2 Indien een offerte als genoemd in lid 1 van dit artikel door een opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Douchecabine Specialist gedurende twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding het recht het aanbod schriftelijk te herroepen.
2.3 Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
2.4 De in de offertes vermelde aanbiedingen en prijsopgaven worden gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen en specificaties.
2.5 Alle bij de offerte verstrekte gegevens zoals tekeningen, berekeningen, monsters e.d. worden door Douchecabine Specialist met grote zorgvuldigheid opgemaakt, doch gelden slechts als indicatie tussen partijen.
2.6 Douchecabine Specialist is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs, indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.
2.7 Douchecabine Specialist is in geval van telefonische en/of faxopdrachten niet aansprakelijk voor onjuiste levering en/of facturering ontstaan door de betreffende telefonische en/of faxopgave. Schriftelijke bevestigingen van telefonische en/of faxopdrachten die binnenkomen na de datum van de inmiddels plaatsgevonden hebbende leveringen van de telefonische en/of per fax bestelde zaken doen hieraan geen afbreuk.
Artikel 3: Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, indien Douchecabine Specialist een opdracht schriftelijk bevestigd heeft of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven. Telefonisch gegeven orders resulteren eerst dan in een overeenkomst wanneer deze door Douchecabine Specialist schriftelijk zijn bevestigd.
3.2 Elke overeenkomst wordt door Douchecabine Specialist onder de opschortende voorwaarden gesloten, dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever genoegzaam is gebleken en/of op verzoek van Douchecabine Specialist door de opdrachtgever met voldoende zekerheid is gewaarborgd.
3.3 Voor de uitvoering van de overeenkomst heeft Douchecabine Specialist het recht, op kosten van de opdrachtgever, zekerheid te verlangen omtrent diens kredietwaardigheid.
3.4 Douchecabine Specialist zal bij de uitvoering van alle overeenkomsten waarbij hij gebruik kan maken van de diensten van derden, jegens de opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Artikel 4: Prijsverhoging
4.1 Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en in die periode de prijzen van materialen, halffabrikaten, lonen, premies, welke dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere kostprijsfactoren van Douchecabine Specialist dusdanig zijn gestegen dat de kostprijs voor Douchecabine Specialist meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is Douchecabine Specialist gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te (doen) ontbinden, terwijl Douchecabine Specialist op grond van het bovenstaande in geen geval gehouden is tot enige schadevergoeding.
Artikel 5: Overmacht
5.1 Ingeval na het totstandkomen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor Douchecabine Specialist bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Douchecabine Specialist gerechtigd de opdrachten, voor zover deze nog uitvoering behoeven, naar keuze van Douchecabine Specialist te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, in welke gevallen de opdrachtgever, gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.
5.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Douchecabine Specialist zijn verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Douchecabine Specialist en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Douchecabine Specialist gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan Douchecabine Specialist kunnen worden toegerekend.
5.3  In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden, doch niet limitatief, als overmacht:

– natuurrampen;
– ziekten van epidemisch karakter;
– oorlogen, internationaal of nationale gewapende conflicten en
voorbereidingen daartoe;
– maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden;
– stopzetting van de toelevering van noodzakelijke onderdelen,
materialen en/of halffabrikaten;
– blokkade of belemmering van transportrouten, files daaronder
begrepen;
– staking of arbeidsonlusten;
– wegvallen van voorzieningen door Nutsbedrijven;

– uitvallen van productiemogelijkheden c.q. machines.

Artikel 6: Afroeporders
6.1 Indien tussen Douchecabine Specialist en de opdrachtgever een afroeptermijn is overeengekomen zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door een niet tijdige afname door de opdrachtgever, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
Artikel 7: Annulering, opschorting, ontbinding van de overeenkomst
7.1 Indien na inmeten door de Douchecabine Specialist blijkt dat montage niet mogelijk is om bouwkundige redenenen zoals o.a. ondeugdelijk tegelwerk, of wanden en vloeren welke niet haaks of hol zijn, dan is Douchecabine Specialist gerechtigd de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Dit betreft een uurloon van € 50,00 per uur incl. btw en een kilometervergoeding van € 0,36 per kilometer.

Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van Douchecabine Specialist, kan de opdrachtgever tot annulering van de overeenkomst komen, danwel tot terugzending van reeds geleverde zaken.

7.2 Indien op grond van het in lid 1 van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan of tot terugzending van de geleverde zaken, wordt door opdrachtgever aan Douchecabine Specialist verschuldigd alle redelijk werkelijk gemaakte kosten alsmede de gederfde winst.
7.3 Douchecabine Specialist heeft het recht, indien de opdrachtgever (koper) in enig opzicht in gebreke blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot reeds eerder door Douchecabine Specialist uitgevoerde leveringen te voldoen, haar eigen verplichtingen jegens de koper op te schorten en lopende orders of gedeelten daarvan te annuleren.
7.4 Ditzelfde geldt indien zou blijken dat de vermeende kredietwaardigheid als bedoeld in artikel 3 leden 2 en 3 van deze algemene voorwaarden niet juist is gebleken, dit laatste ter beoordeling van Douchecabine Specialist, danwel diens kredietverzekeringsmaatschapij.
7.5 De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt tussentijds onmiddellijk en van rechtswege indien de opdrachtgever (koper) in staat van faillissement geraakt, aan hem surséance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, danwel tot (executoriale) verkoop van het bedrijf van de opdrachtgever wordt overgegaan en richtige nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst niet gegarandeerd wordt, niet een regeling is overeengekomen waarbij de rechten en verplichtingen zoals overeengekomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst zijn overgedragen aan een nieuwe opdrachtgever (koper), dit in overleg met Douchecabine Specialist.
Artikel 8: Levering
8.1 De levering van zaken geschiedt volgens de in de opdrachtbevestiging genoemde transportkosten. Douchecabine Specialist bepaalt de keuze van het vervoermiddel. De feitelijke aflevering vindt plaats op de meest nabij het werk of magazijn gelegen plaats, welke het vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.
8.2 De opdrachtgever is verplicht zo snel als redelijkerwijze mag worden verwacht na aankomst van het vervoermiddel de lossing van de zaken genoemd in het eerste lid van dit artikel te doen plaatsvinden. De opdrachtgever zal Douchecabine Specialist alle medewerking verlenen teneinde het lossen van de zaken ononderbroken en binnen redelijke tijd te laten plaatsvinden. Bij de lossing dient de opdrachtgever de aanwijzingen van de vervoerder in acht te nemen.
8.3 Indien overeengekomen is levering af fabriek danwel af magazijn dan geschiedt zulks daadwerkelijk door het laden van de zaken op het door de opdrachtgever gekozen vervoermiddel.
Artikel 9: Risico
9.1 Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 8 lid 1, zijn de zaken voor het risico van Douchecabine Specialist tot het moment van lossen als bedoeld in artikel 8 lid 2.
9.2 Het lossen als genoemd in artikel 8 lid 2 geschiedt geheel voor rekening en risico voor de opdrachtgever.
9.3 Indien levering geschiedt als bedoeld in artikel 8 lid 3, dan is het risico voor Douchecabine Specialist voor wat betreft het laden, waarbij het risico op de opdrachtgever overgaat nadat de zaken op het vervoermiddel zijn geladen. Vanaf dat moment reizen de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 10: Verplichtingen van de afnemer
10.1 Bij levering franco werk:
1. Indien franco werk wordt geleverd dient de opdrachtgever
zichtbare tekorten op beschadigingen direct op de afleveringsbon
of het vervoersdocument te laten aantekenen, danwel voor de
expediteur daarvan proces-verbaal te laten opmaken.
2. Indien de zaken franco werk worden geleverd aan een derde die
deze zaken houdt voor de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever
verplicht de in het lid 1 van dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hen heeft
ontvangen.
Bij levering af magazijn:
3. Indien levering af fabriek of af magazijn geschiedt dan dient de
opdrachtgever onmiddellijk na levering de zaken te controleren,
teneinde te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst,
met name voor wat betreft de bepaaldheid van deze zaken, de
kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen, danwel
die eisen die in soortgelijke gevallen normaliter gesteld mogen
worden.
Algemeen:
4. De opdrachtgever dient de emballage op eerste verzoek van
Douchecabine Specialist aan haar af te geven
5. De opdrachtgever dient omniet, tenzij anders overeengekomen,
bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkranen c.q. bouwliften en
steigers ter beschikking te stellen indien dit voor lossing en
plaatsing van de af te leveren zaken noodzakelijk is.
Artikel 11: Montage/installatie
11.1 De volgende leden zijn van toepassing indien de montage door Douchecabine Specialist geschiedt.
11.2 De opdrachtgever is jegens Douchecabine Specialist verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover die uitvoering door of vanwege Douchecabine Specialist wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
11.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
a. Het personeel van Douchecabine Specialist, zodra dit op de
plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan
aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren
en bovendien, indien Douchecabine Specialist dit
noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig
aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
b. Geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de
overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het
personeel van Douchecabine Specialist aanwezig zijn;
c. De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor
het benodigde transport;
d. De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en
montage;
e. De nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap
en andere zaken aanwezig zijn;
f. De nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp-
en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en
ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht,
verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het
bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur
tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Douchecabine Specialist staan;
g. Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn
genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen
zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van
de montage/installatie aan de toepasselijke
overheidsvoorschriften te voldoen;
h. Bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op
de juiste plaats aanwezig zijn.
11.4 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
11.5 Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel 15 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 12: Reclames
12.1 Een beroep van de opdrachtgever inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan jegens Douchecabine Specialist niet worden ingeroepen indien dit door de opdrachtgever niet binnen 48 uur na aflevering aan Douchecabine Specialist is medegedeeld. Die mededeling dient door de opdrachtgever schriftelijk te geschieden, danwel met bekwame spoed schriftelijk te worden bevestigd. De termijn van 48 uur als hiervoor genoemd, wordt verlengd tot 72 uur indien de aflevering van de zaken aan een derde geschiedt, zoals genoemd in artikel 10 lid 2.
12.2 Bij de reclame dient de datum en het nummer van de desbetreffende
factuur te worden vermeld. Een beroep van de opdrachtgever op duidelijk zichtbare tekort of beschadigingen in het geleverde, kan niet jegens Douchecabine Specialist geldend gemaakt worden indien de opdrachtgever die tekorten en/of beschadigingen niet op de afleveringsbon of het vervoersdocument heeft aangetekend, danwel de expediteur daarvan geen proces-verbaal heeft laten opmaken.
12.3 Het bewijs dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de opdrachtgever geleverd te worden.
12.4 Indien de opdrachtgever aan Douchecabine Specialist klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de opdrachtgever Douchecabine Specialist met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. Douchecabine Specialist zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten, waartoe de opdrachtgever Douchecabine Specialist in de gelegenheid dient te stellen, zonodig door afgifte van de zaken. Alle redelijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de opdrachtgever, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.
12.5 Onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever zich op een opschortingsrecht te beroepen, blijft de opdrachtgever verplicht tot betaling en afname van gedane bestellingen over te gaan, ook in het geval de opdrachtgever tijdig reclameert.
12.6 Tijdig ingediende reclames zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt dat derden iets aan de door Douchecabine Specialist geleverde zaken hebben veranderd danwel gerepareerd.
12.7 Retourzendingen worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk aan Douchecabine Specialist medegedeeld. Retourzendingen dienen franco te worden verzonden en deugdelijk verpakt te worden, bij gebreke waarvan het reclamerecht ter beoordeling van Douchecabine Specialist kan vervallen.
Artikel 13: Kwaliteit, afmetingen, maten, etc.
13.1 Douchecabine Specialist levert normale handelskwaliteit tenzij
bijzondere kwaliteitseisen zijn overeengekomen.
13.2 Geringe afwijkingen in de geleverde zaken, zowel wat afmeting, kleur, dessin, vorm en verpakking betreft, kunnen geen aanleiding zijn voor de opdrachtgever de order c.q. de geleverde zaken geheel te annuleren of geheel of gedeeltelijk betaling te weigeren, danwel van Douchecabine Specialist schadevergoeding te vorderen. Hetzelfde geldt terzake van modificaties door de leveranciers/fabrikant van wie Douchecabine Specialist zijn zaken betrekt, voor zover de veranderingen de zaken niet wezenlijk aantasten.
13.3 Ten aanzien van afmetingen, gewichten, maten, kleur, kwaliteit etc. behoudt Douchecabine Specialist zich de gebruikelijke toleranties voor alsook aangehouden door de fabrikant. Geringe afwijkingen dienen door de opdrachtgever te worden geaccepteerd.
Artikel 14: Aansprakelijkheid voor geleverde zaken/verrichte diensten en montage
14.1 Met betrekking tot de geleverde zaken/verrichte diensten en montage, waaronder tevens wordt verstaan het be- of verwerken van zaken, is Douchecabine Specialist uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hiernavolgende:

a. In het geval door Douchecabine Specialist garantie is
verstrekt, wordt door Douchecabine Specialist
aansprakelijkheid aanvaard, in zoverre dit uit de garantie
voortvloeit;
b. Voor opzet of schuld van bestuurders van Douchecabine Specialist of leidinggevende ondergeschikte en voor
opzet en/of grove schuld van andere ondergeschikten aanvaardt
Douchecabine Specialist aansprakelijkheid voor zover dit bij
de opdrachtgever schade tot gevolg heeft;
c. Aansprakelijkheid van Douchecabine Specialist wordt
opgeheven in het geval van overmacht;

d. Indien Douchecabine Specialist aansprakelijk is met
betrekking tot onjuiste plaatsing van glas, is zij slechts gehouden
tot herplaatsing van het glas;
e. De aansprakelijkheid van Douchecabine Specialist is beperkt
tot een bedrag overeenkomende met het factuurbedrag voor zover
de aansprakelijkheid betrekking heeft op gederfde winst en/of
stagnatieschade;
f. De aansprakelijkheid van Douchecabine Specialist is te allen
tijde beperkt tot een bedrag overeenkomend met 200% van het
factuurbedrag;
g. Indien sprake is van deelleveranties en deelfacturen, dan dient bij
de berekening van de beperking van aansprakelijkheid te worden
uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de leverantie
waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

14.2 Indien Douchecabine Specialist niet aan haar leveringsverplichtingen voldoet en die niet-voldoening aan haar toerekenbaar is, is Douchecabine Specialist aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag overeenkomende met de hoogte van 200% van het factuurbedrag, welke zou resulteren indien bij wel-levering een factuur zou zijn gezonden.
14.3 De opdrachtgever vrijwaart Douchecabine Specialist van elke schuld/schade als gevolg van aanspraken van derden, terzake van door de opdrachtgever bij Douchecabine Specialist in uitvoering gegeven opdrachten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat een aanspraak als hiervoor bedoeld het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Douchecabine Specialist zelf.
14.4 De opdrachtgever vrijwaart Douchecabine Specialist tegen elke actie van derden die aanspraak maken op schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook die verband houden met het gebruik in de meest ruime zin van de door Douchecabine Specialist geleverde zaken.
14.5 Douchecabine Specialist is gehouden een redelijke zorg te betrachten ten aanzien van door de opdrachtgever aan Douchecabine Specialist ter vervoer, ter bewerking en/of ter opslag ter hand gestelde zaken waaronder tevens worden verstaan documenten en tekeningen. Aansprakelijkheid van Douchecabine Specialist met betrekking tot het betrachten van deze redelijke zorg, is beperkt en wel als volgt:
a. Voor opzet of schuld van bestuurders van Douchecabine Specialist of leidinggevende ondergeschikten en voor
opzet en/of grove schuld van andere ondergeschikten aanvaardt
Douchecabine Specialist aansprakelijkheid voor zover dit bij
de opdrachtgever schade tot gevolg heeft;
b. Aansprakelijkheid van Douchecabine Specialist wordt
opgeheven in geval van overmacht. In dit geval wordt onder
overmacht eveneens begrepen het door de opdrachtgever danwel
door derden namens de opdrachtgever verstrekken van onjuiste of
onvolledige informatie betreffende de aard, de inhoud, het geval
en de noodzakelijke maatregelen ter behoud van deze zaken;
14.6 De zaken die bij Douchecabine Specialist ter montage, be- of verwerking door de opdrachtgever worden aangeleverd, dienen door laatstgenoemde zelf verzekerd te worden tegen brandschade en andere calamiteiten. Een en ander dient te gelden vanaf het moment waarop de zaken het bedrijf van de opdrachtgever verlaten tot het moment van de retourlevering bij hem of derden, derhalve ook gedurende het transport. Douchecabine Specialist aanvaardt ten deze geen enkele aansprakelijkheid.
Artikel 15: Levertijd
15.1 Leveringstijden zijn indicatief en worden slechts bij benadering
aangegeven. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn
de door Douchecabine Specialist opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen.
15.2 Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit voor de opdrachtgever geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
15.3 De aansprakelijkheid van Douchecabine Specialist voor eventuele schade van de opdrachtgever wegens overschrijding van een opgegeven fatale termijn, is met inachtneming van artikel 5 (Overmacht), tot het volgende beperkt:
– Indien een niet-tijdige nakoming schade tot gevolg heeft, welke
niet-tijdige nakoming veroorzaakt is door opzet of grove schuld
van bestuurders van Douchecabine Specialist of
leidinggevende ondergeschikten of door opzet of grove schuld van
andere ondergeschikten, dan is Douchecabine Specialist
volledig aansprakelijk;
– De aansprakelijkheid van Douchecabine Specialist in het
geval van niet-tijdige nakoming is beperkt tot een bedrag
overeenkomend met de factuurprijs. Douchecabine Specialist
is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst of stagnatieschade.
Artikel 16: Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten en recht van retentie
16.1 Betaling dient te geschieden aan Douchecabine Specialist op een door laatstgenoemde aan te wijzen bank- of girorekening vanwege de levering van zaken, het verrichten van diensten, zonder korting of schuldvergelijking binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
16.2 Douchecabine Specialist is gerechtigd een vooruitbetaling van de opdrachtgever te verlangen, in welk geval dit aan de opdrachtgever zal worden medegedeeld.
16.3 Aankoop op rekening is slechts mogelijk met schriftelijke toestemming van Douchecabine Specialist.
16.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij jegens Douchecabine Specialist de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend, en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum en ingeval van aankoop op rekening als bedoeld in het vorige lid, vanaf 14 dagen na factuurdatum. Tevens wordt de opdrachtgever jegens Douchecabine Specialist als dan verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten – met een minimum van € 450,00 – worden berekend geheel overeenkomstig het incassotarief voor advocaten, vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
16.5 Douchecabine Specialist heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de opdrachtgever worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.
16.6 In ieder geval is Douchecabine Specialist terzake van zaken die zij van de opdrachtgever onder zicht heeft, gerechtigd, totdat haar totale vordering op de opdrachtgever is voldaan, gebruik te maken van haar recht van retentie.
16.7 Douchecabine Specialist kan om haar moverende redenen betalingskorting toestaan, alles mits tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen.
Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
17.1 Douchecabine Specialist behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever geleverde zaken, totdat de koopprijs van al deze zaken geheel is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Douchecabine Specialist tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens Douchecabine Specialist danwel dat deze vordering voortspruit uit een door de opdrachtgever aan Douchecabine Specialist te betalen schadevergoeding.
17.2 Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Douchecabine Specialist rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever worden doorverkocht.
17.3 Ingeval de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Douchecabine Specialist niet nakomt, danwel een gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever zulks niet zal doen, is Douchecabine Specialist gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever dient Douchecabine Specialist hiertoe volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever jegens Douchecabine Specialist een boete verbeurt van 10% van het door de opdrachtgever verschuldigde, voor iedere dag – een deel van een dag daaronder begrepen – dat de opdrachtgever jegens Douchecabine Specialist hiermee in gebreke blijft, onverminderd de verplichting tot afgifte.
17.4 Opdrachtgever verplicht zich jegens Douchecabine Specialist om in het geval derdenrechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Douchecabine Specialist rust, willen vestigen danwel willen doen gelden terstond Douchecabine Specialist hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van Douchecabine Specialist.
17.5 De opdrachtgever verplicht zich jegens Douchecabine Specialist om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Douchecabine Specialist ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.
17.6 Alle bij de opdrachtgever aanwezige zaken, afkomstig van Douchecabine Specialist, zijn zolang de opdrachtgever nog enige betalingsverplichting jegens Douchecabine Specialist heeft, eigendom van Douchecabine Specialist krachtens het in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud.
17.7 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, behoudt Douchecabine Specialist zich hierbij reeds nu alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die Douchecabine Specialist uit welke hoofde dan ook tegen de opdrachtgever mocht hebben. Op eerste verzoek van Douchecabine Specialist zal de opdrachtgever zijn medewerking verlenen het pandrecht middels registratie te effectueren.
Artikel 18: Tekeningen en berekeningen
18.1 Alle gegevens, berekeningen en dergelijke door Douchecabine Specialist aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, zij door Douchecabine Specialist met zo groot mogelijke zorgvuldigheid bepaald. Opdrachtgever dient genoemde gegevens, berekeningen e.d. te controleren. Douchecabine Specialist aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit afwijkingen tussen de door Douchecabine Specialist verstrekte gegevens, berekeningen e.d. en de werkelijke situatie.
18.2 Douchecabine Specialist blijft eigenaresse van het auteursrecht alsmede van de rechten op tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen e.d.
Artikel 19: Geschillen
19.1 Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke naar aanleiding van aanbiedingen, overeenkomsten of leveringen tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.
19.2 Ondanks de in het lid 1 van dit artikel genoemde bevoegde rechter, is Douchecabine Specialist gerechtigd het geschil voor te leggen aan de naar de normale procesregels bevoegde rechter.
Artikel 20: Toepasselijk recht
20.1 Op elke overeenkomst tussen Douchecabine Specialist en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
0